Представяли ли сте си, че някога зеленчуците, освен вкусна и полезна храна, могат да бъдат и модна тенденция?!

За изкуството и въображението няма граници и поредното доказателство е, че някои от вкусните зеленчуци за сезона вдъхновиха и нашия екип, за да ви представим мястото на храната в модата чрез снимки. Оставяме ви вие да прецените дали ви харесва това нестандартно виждане. Представяме на вашето внимание топ от зелеви листа, украсен с пипер и морков:

А знаете ли, че още древните римляни ценели зелето като невероятен зеленчук използвайки го за лечение на различни болести и възпаление на кожата. Съдържа серни съединения, които влияят много добре на кожата, ноктите и косата. Зелето притежава субстанции срещу рак, а също така подпомагат работата на щитовидната железа. Освен това може да регулира до съответното ниво телесната температура. Има влияние върху функционалността на хранителната и дихателната система. Действа противовъзпалително, антисептично и аналгетично. Изо­би­ли­е­то от ви­та­мин С без­с­пор­но е най-цен­но­то ве­щес­т­во в зе­ле­то. И ос­вен че по­ма­га да се спра­вя­ме с прос­ту­ди­те, пред­паз­ва ко­жа­та от преж­дев­ре­мен­но ста­ре­е­не. Зе­ле­то съ­дър­жа и дру­ги ви­та­ми­ни – нап­ри­мер те­зи от гру­па­та В, ко­и­то нор­ма­ли­зи­рат ра­бо­та­та на нер­в­на­та сис­те­ма, оси­гу­ря­ват здра­вос­ло­вен сън, а съ­що и доб­ро нас­т­ро­е­ние. В не­го има ви­та­мин РР, кой­то пра­ви ко­са­та по-гъс­та и ко­жа­та по-чис­та. Зе­ле­ви­те лис­та съ­дър­жат го­ля­мо ко­ли­чес­т­во кал­ций и маг­не­зий, които пред­паз­ват от сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Фо­ли­е­ва­та ки­се­ли­на да­ва ос­но­ва­ние на ме­ди­ци­те да пре­по­ръч­ват зе­ле­то на бре­мен­ни­те же­ни и кър­мач­ки­те. Но изредените ви­та­ми­ни­ и мик­ро­е­ле­мен­ти­ не са ед­нак­во “раз­по­ло­же­ни” в то­зи зе­лен­чук – най-мно­го по­лез­ни ве­щес­т­ва има в ко­ча­ни­те и най-гор­ни­те лис­та.

К. Герчева, Август 2012